Strona Główna Strona Główna
Służba przygotowawcza

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Ten nowy rodzaj służby wojskowej jest przeznaczony
dla wszystkich ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej a zamierzają podjąć obowiązki w ramach NSR.

KRYTERIA POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat
i odpowiednie wykształcenie. Wymagane jest wykształcenie: co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

REKRUTACJA

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. 

Osoby ubiegające o powołanie do służby przygotowawczej składają wnioski do wojskowych komendantów uzupełnień, przedstawiając jednocześnie odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej -
w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie
oraz
odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, orginały dokumentów okazuje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wojskowi komendanci uzupełnień po analizie potrzeb, przydzielonych limitów oraz możliwości szkoleniowych
w ramach służby przygotowawczej wobec osób, które w procesie kwalifikacji wojskowych uzyskały kategorię "A" przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne, obejmujące analizę wyników nauki, w tym ocen z wychowania fizycznego i rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie rekrutacyjne, podobnie jak w przypadku służby kandydackiej ma charakter konkursowy,
z uwzględnieniem limitów miejsc. Zakwalifikowanie kandydata do służby jest podstawą wydania przez wojskowego komendanta uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej oraz skierowania do odbycia szkolenia.

 

Terminy powołania

TERMINY POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2014r.

                         KORPUS  SZEREGOWYCH

 •   I turnus – od 08 stycznia do 30 kwietnia 2014r
 •  II turnus – od 06 maja do 29 sierpnia 2014r
 •  III turnus – od 02 września do 19 grudnia 2014r.

Na bazie wszystkich centrów szkolenia, w zależności od specjalności wojskowych z wyłączeniem
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu w II i III turnusie
oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu w II turnusie.

 

 

         KORPUS  PODOFICERSKI
 • w ramach DRUGIEGO OKRESU (szkolenie specjalistyczne) służby przygotowawczej dla studentów uczelni wyższych, na bazie Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu,
  w tym praktyki dowódcze w wytypowanych jednostkach wojskowych

  od 01 lipca do 29 sierpnia 2014r.
 •  w ramach II turnusu służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresachdla studentów uczelni wyższych (szkolenie podstawowe), na bazie Szkoły Podoficerskiej w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Zegrzu –
  od 01 lipca do 30 września 2014r.

 

 

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej