Strona Główna Strona Główna
Służba przygotowawcza
 

 

Rozmowy kwalifikacyjne w sprawie powołania do służby przygotowawczej
( II turnus 2015 – korpus szeregowych)
odbędą się w terminie 23-26.03.2015r.

Jednocześnie informujemy, że na II turnus służby przygotowawczej
rozpatrywane będą wnioski złożone do dnia 19.03.2015.

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Ten nowy rodzaj służby wojskowej jest przeznaczony
dla wszystkich ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej a zamierzają podjąć obowiązki w ramach NSR.

KRYTERIA POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat
i odpowiednie wykształcenie. Wymagane jest wykształcenie: co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

REKRUTACJA

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. 

Osoby ubiegające o powołanie do służby przygotowawczej składają wnioski do wojskowych komendantów uzupełnień, przedstawiając jednocześnie odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej -
w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie
oraz
odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, orginały dokumentów okazuje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wojskowi komendanci uzupełnień po analizie potrzeb, przydzielonych limitów oraz możliwości szkoleniowych
w ramach służby przygotowawczej wobec osób, które w procesie kwalifikacji wojskowych uzyskały kategorię "A" przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne, obejmujące analizę wyników nauki, w tym ocen z wychowania fizycznego i rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie rekrutacyjne, podobnie jak w przypadku służby kandydackiej ma charakter konkursowy,
z uwzględnieniem limitów miejsc. Zakwalifikowanie kandydata do służby jest podstawą wydania przez wojskowego komendanta uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej oraz skierowania do odbycia szkolenia.

 

 TERMINY POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
W 2015 ROKU

KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

I TURNUS - OD 07.01. DO 30.04.2015

II TURNUS - OD 05.05. DO 28.08.2015

III TURNUS - OD 01.09. DO 23.12.2015


KORPUS PODOFICERSKI

I TURNUS - OD 03.02. DO 26.06.2015

II TURNUS - OD 01.07. DO 27.11.2015

II OKRES SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ DLA STUDENTÓW
(KONTYNUACJA Z 2014) - OD 01.07 DO 28.08.2015

KURS OFICERSKI

I TURNUS - OD 07.01. DO 03.07.2015

 

 


Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej